Kategorie

Promocje


 

REGULAMIN KONKURSU

 

"Konkurs na początek Lata"

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się konkurs "Początek Lata” (zwany dalej: „Konkursem”), prowadzony przez GOLDEN ROSE "ALEMOZ" SPÓŁKA CYWILNA ALINA DENIZ & EMILIA BAYRAKTAR z siedzibą w Gnieźnie, za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram na profilu pod adresem: tlensferagniezno.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Laureat – oznacza Uczestnika, któremu zgodnie z Regulaminem przysługuje prawo do otrzymania Nagrody.
 3. Nagroda – oznacza nagrody w Konkursie, określone w §5 Regulaminu.
 4. Organizator - oznacza:

a)      Alinę Deniz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GOLDEN ROSE "ALEMOZ" ALINA DENIZ & EMILIA BAYRAKTAR z siedzibą w Gnieźnie (62-200), ul. Stanisława Chudoby 3, NIP: 7841422588, REGON: 634281608, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

b)      Emilię Bayraktar prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą GOLDEN ROSE "ALEMOZ" ALINA DENIZ & EMILIA BAYRAKTAR z siedzibą w Gnieźnie (62-200), ul. Stanisława Chudoby 3, NIP: 7841360338, REGON: 634459242, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii;

 

działających jako wspólnicy spółki cywilnej GOLDEN ROSE "ALEMOZ" SPÓŁKA CYWILNA ALINA DENIZ & EMILIA BAYRAKTAR z siedzibą w Gnieźnie (62-200), ul. Stanisława Chudoby 3, NIP: 7842371114, REGON: 300442125; e-mail: sklep@alemozgoldenrose.pl.

 1. Potencjalny Uczestnik - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Konkursu.
 3. Uczestnik - oznacza Potencjalnego Uczestnika, który spełnił warunki z §3 Regulaminu.
 4. Utwór - materiał autorski lub treść autorska nadesłane przez Uczestnika konkursu, posiadająca cechy oryginalności w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1231), zwanej dalej również ustawą o prawach autorskich.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Konkurs prowadzony będzie w serwisie internetowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem: tlensferagniezno.
 2. Konkurs organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs trwa od 03.07.2023r. do 11.07.2023r. włącznie, przy czym Potencjalni Uczestnicy mogą publikować odpowiedzi na pytanie konkursowe najpóźniej do dnia 12.07.2023r. włącznie.
 4. Regulamin Konkursu będzie dostępny na profilu Instagram Organizatora: tlensferagniezno.
 5. Nadesłane odpowiedzi na pytanie konkursowe muszą stanowić element twórczy Uczestnika konkursu, przede wszystkim Uczestnik musi być autorem nadesłanej odpowiedzi na pytanie konkursowe, a sama odpowiedź na pytanie konkursowe musi spełniać cechy utworu w rozumieniu ustawy o prawach autorskich. Odpowiedź na pytanie konkursowe nie może być zamieszczona wcześniej ani w trakcie trwania Konkursu w sieci Internet, z wyjątkiem opublikowania jej na profilu Organizatora w serwisie Instagram, w sposób opisany w §1 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 6. Nagrody przyznane zostaną zgodnie z postanowieniami §5 - §7 Regulaminu.

§ 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator:

a)      połączenie z siecią Internet

b)      minimalne wymagania techniczne to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 1. Potencjalny Uczestnik chcąc wziąć udział w Konkursie i ubiegać się o Nagrodę, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

a)      posiadać aktywny prywatny profil w serwisie Instagram

b)      wykonać Zadanie Konkursowe

c)      obserwować profil Organizatora: GOLDEN ROSE ,,ALEMOZ” Alina Deniz & Emilia Bayraktar w serwisie Instagram, prowadzony pod adresem: alemozgoldenrose

d)      udostępnić na swoim profilu w serwisie Instagram post konkursowy, za pośrednictwem serwisu Instagram

e)      zaakceptować Regulamin Konkursu

 1. Odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczona przez Uczestnika nie może zawierać treści, które mogłyby:

a)      zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)      naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, prawem do wizerunku, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c)      posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d)      pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z przedmiotem Konkursu; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e)      naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 1. Z chwilą spełnienia przez Potencjalnego Uczestnika wszystkich warunków określonych w §3 ust. 3, Potencjalny Uczestnik staje się Uczestnikiem Konkursu.
 2. Uczestnikiem Konkursu nie może zostać osoba będąca pracownikiem Organizatora. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin; przez „członków rodzin” rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
 3. Uczestnik Konkursu może jednokrotnie wziąć udział w Konkursie na warunkach określonych w §3 Regulaminu.

§ 4 Wyłonienie Laureata

 1. Wyłonienie Laureatów nastąpi w dniu 12.07.2023r.. Łączne kryteria wyboru Laureatów są następujące:

a)      unikatowość udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe;

b)      kreatywność Uczestników w zakresie udzielonej odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 1. Wyłonienia Laureatów dokona komisja konkursowa, w skład której wejdą wyznaczeni przedstawiciele Organizatora.
 2. Prawa autorskie majątkowe do Utworów stworzonych przez Laureatów w ramach Konkursu, zostają nieodpłatnie przeniesione na Organizatora z chwilą wydania Laureatowi Nagrody, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

b)      publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Organizator jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych do Utworu, w szczególności jest zobowiązany do każdorazowego oznaczania autorstwa Utworu.
 2. Uczestnik, zamieszczając Utwór, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na czas nieoznaczony, bez ograniczeń terytorialnych na korzystanie z Utworu w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: w zakresie rozpowszechniania - publiczne wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do odpowiedzi w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 3. Nagroda zostanie przyznana zgodnie z §5 Regulaminu.

§ 5 Nagrody

 1. W ramach Konkursu wyłonionych zostanie 31 (słownie: jeden) laureatów. Dla laureata, Organizator przewiduje dwa rodzaje Nagród - rzeczową i pieniężną.
 2. Nagrodami w Konkursie, są:

a)      Nagroda rzeczowa –wejścia na komorę hiperbaryczną o wartości 198.80 zł brutto (słownie: sto dziesięć 80/100)

b)      Nagroda pieniężna - w wysokości 22,09 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa zł 09/100), stanowiąca równowartość 11,11% wartości otrzymanej przez Laureata, Nagrody rzeczowej. Organizator odprowadzi 10% podatek od Nagród, o którym mowa w  Regulaminu.

 1. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 2. Laureat nie może otrzymać ekwiwalentu pieniężnego będącego równowartością całości lub części Nagrody rzeczowej. Laureatowi nie przysługuje prawo zastrzeżenia określonych cech czy właściwości Nagrody rzeczowej, innych niż wskazane w Regulaminie.
 3. Fundatorem Nagród jest Organizator.

§ 6 Powiadomienie o wygranej

 1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej przez Organizatora w terminie 3 Dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu (wyłonienia Laureatów).
 2. Powiadomienie o wygranej zostanie przekazane za pomocą wiadomości prywatnej przesłanej Laureatowi w serwisie internetowym Instagram i zawierać będzie informacje dotyczące warunków przekazania Nagrody.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, w szczególności z powodu usunięcia przez Laureata w czasie trwania Konkursu prywatnego profilu w serwisie Instagram lub zablokowania przez Laureata możliwości wysłania do niego wiadomości.

§ 7 Wydawanie nagród

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przesłanie przez Laureata do Organizatora w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu danych tj. imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego (tj. kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu i mieszkania), adresu e-mail i numeru telefonu w formie wiadomości prywatnej przesłanej na konto Organizatora: tlensferagniezno@gmail.com
 2. Podanie przez Laureata powyższych danych i informacji jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagród.
 3. Każdemu Laureatowi Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. W dniu odbioru Nagród Organizator zobowiązany jest pobrać od Laureata i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego 10% podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1387). Nagroda pieniężna I zostanie potrącona przez Organizatora i zaliczona na poczet podatku od tej Nagrody oraz Nagrody rzeczowej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Laureata niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wydanie Nagrody.
 5. Nagroda będzie do odbioru w Gnieźnie przy ulicy Chudoby 3.
 6. W przypadku niespełnienia przez Laureata w terminie 14 (słownie: czternastu) Dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w §6 ust. 2 Regulaminu, warunków wydania Nagród (wskazanych w  Regulaminu), prawo do Nagród przechodzi na Organizatora.

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: tlensferagniezno@gmail.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zwrotny Uczestnika oraz określać rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Organizatora.
 3. Organizator ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Odpowiedź Organizatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika adres e-mail lub udzielana w inny podany przez Uczestnika sposób. W przypadku braku odpowiedzi Organizatora w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.
 4. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: tlensferagniezno@gmail.com
 2. Dane osobowe zbierane przez Organizatora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 3. Dane osobowe będą zbierane przez Organizatora w celu:

a)      wydania Nagrody Laureatom (w tym odprowadzenia podatku od Nagrody, zgodnie z Regulaminem).Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegających na przeprowadzeniu Konkursu i umożliwieniu wydania Nagrody Laureatom

b)      ochrony przed roszczeniami i rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO), polegających na obronie przed roszczeniami oraz rozpatrywaniu reklamacji

 1. W celu wydania Nagrody, Laureat podaje:

a)      imię i nazwisko

b)      adres e-mail

c)      dane adresowe:

-kod pocztowy i miejscowość

-ulica wraz z numerem domu/mieszkania

d)      numer telefonu

 1. Podanie przez Laureata powyższych danych i informacji jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu otrzymania Nagród.
 2. Dane osobowe Laureatów mogą być przekazywane dostawcom usług, z których korzysta Organizator przy przeprowadzaniu Konkursu – w zależności od okoliczności. Organizator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe oraz usługi marketingowe, usługi kurierskie.
 3. Po rozstrzygnięciu Konkursu dane osobowe Laureatów mogą być przechowywane przez Organizatora przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Organizator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć.
 4. Laureatom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Laureatów Konkursu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia Konkursu.
 2. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny tj. art 919 kc – 921 kc.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w formie wydruku w siedzibie Organizatora oraz może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z profilu Organizatora prowadzonego w ramach serwisu Instagram tlensferagniezno@gmail.com
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani nie jest z nim związany. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs i jego przebieg. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do serwisu Instagram. Organizator zobowiązuje się w pełni zwolnić serwis Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko serwisowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.